ADATVÉDELMI szabályzat és tájékoztató HONLAPRA

A HR Express Kft. mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.hrexpresskft.hu internetes oldal üzemeltetője, munkaerő-kölcsönzéssel és közvetítéssel (továbbiakban: szolgáltatás) üzletszerűen foglalkozó jogi személy.

Adatkezelő kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

A HR Express Kft. kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomásukra jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezelnek, azokat kizárólag álláskeresés, munkaerő-kölcsönzési, - közvetítési tevékenység során az érintettek részére foglalkoztatási lehetőségek keresése és ajánlása, hírlevél kiküldése céljából, valamint saját célú kutatás, illetve statisztika készítéséhez használják fel. A​www.hrexpresskft.hu internetes oldal adatkezelője és az adatok feldolgozója a HR Express Kft. Ezen túlmenően a HR Express Kft. harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett és önkéntes hozzájárulásával. Amennyiben megkeresőhatóság felszólítja a HR Express Kft-t adatszolgáltatásra, és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos és az előzőekben felsorolt jogszabályokkal.

 1. Definíciók:

Személyes adat​: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző méret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Különleges adat​:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Hozzájárulás​: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, ésamellyelfélreérthetetlenbeleegyezésétadjaarávonatkozószemélyesadatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Tiltakozás​: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő​: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató vonatkozásában adatkezelőnek minősül: HR Express Kft.

Adatkezelés​: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattovábbítás​: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal​: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés​: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás​: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés​: az adatok tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás​: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó​: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy​: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Harmadik ország​: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek. A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy az törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés). Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adatbiztonság​:

Az adatkezelő köteles az adat kezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és kivitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Érintettek köre​: mindazon természetes személyek, akik az adatkezelő által üzemeltetett www.hrexpresskft.hu weboldalon a személyes adatai önkéntes megadásával regisztrálnak, állásra jelentkeznek és/vagy a hírlevélre feliratkoznak.

 1. Adatvédelmi Irányelvek, adatkezelési célok

Ön a ​www.hrexpresskft.hu internetes oldalon, az adott állásra történő jelentkezéssel hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

a) munkaerő-kölcsönzési és - közvetítési tevékenység során az érintettek részére foglalkoztatási lehetőségek keresése és ajánlása,

b) nyereményjátékban való részvételre való felhívás;

c) hírlevél kiküldése,

d) telefonos megkeresés,

e) közvetlen üzletszerzés,

f) reklámcélú telefonos megkeresések,

g) piackutatás.

A Felhasználó az álláshirdetésre történő jelentkezéssel megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatvédelmi Szabályzatot és Tájékoztatót, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan, határozottan hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő az általa önkéntesen megadott személyes adatait a jelen Szabályzatban meghatározott célok érdekében kezelje.

A Felhasználó ennek alapján hozzájárul az alábbiakhoz:

a) postai vagy telefonos úton tájékoztató anyag küldése, információ az Adatkezelőtől

b) Ön név és lakcímadatait közvetlen üzletszerzés, piackutatás, közvélemény kutatás és tudományos kutatás céljából harmadik félnek történő átadása

c) e-mail címére, mobiltelefonjára elektronikus úton reklámok és egyéb tájékoztató információk küldése

d) az Ön adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással értékeljük

e) személyes adatait adatfeldolgozás céljából az Adatkezelő az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba is továbbítsa.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. A HR Express Kft. mint adatkezelő a hatóságok részére amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Amennyiben az adatkezelő weboldalán utalások, linkek kerülnek elhelyezésre, amelyek más szolgáltatók által fenntartott weboldalakra irányítják a felhasználókat, az ezeken a weboldalakon történő adatkezelésért az adatkezelő nem tartozik felelősséggel. Amennyiben így más weboldalra kerülnek át a felhasználóknak javasoljuk, hogy olvassák el az adott oldalra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót vagy szabályzatot.

 1. Kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelők csak olyan természetes személy felhasználók személyes adatait kezeli, amelyeket a felhasználók önkéntesen adnak meg az adott állásra történő jelentkezésük alkalmával. Az érintett felhasználók a személyes adataik megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelő személyes adataikat az adatbázisban kezelje és a jelen szabályzatban foglalt célokra felhasználja.

Kezelt adatok köre:

 1. Munkaerő-kölcsönzési és - közvetítési tevékenység során az érintettek részére foglalkoztatási lehetőségek keresése és ajánlása körében:

Név, születési név, nem, állampolgárság, anyja neve, lakcím, tartózkodási hely, születésihely, születési idő , legmagasabb iskolai végzettség, nyelvtudás, telefonszám, e-mail cím, fax, munkáltató neve, beosztás; nyelvtudást, illetve végzettséget igazoló dokumentum másolata; államilag támogatott képzések esetén személyazonosságot igazoló okmány, lakcímkártya, adókártya másolata, külföldi állampolgár esetén Magyarország területén tartózkodás jogcíme, okmány megnevezése és száma.

 1. Hírlevél, közvetlen üzletszerzés, piackutatás körében, reklámcélú megkeresések:

Név, születésinév, nem, állampolgárság, lakcím, tartózkodásihely, születésihely, születésiidő, telefonszám, e-mail cím, iskolai végzettség.

A HR Express Kft. honlapja látogatásakor kezelt adatok

A cookie-k és egyéb technológiák alkalmazásával a HR Express Kft. információkat gyűjt Önről, amikor a honlapot meglátogatja, ott igénybe veszi a szolgáltatásokat. Ennek során különösen az alábbi adatok gyűjtésére kerül sor:

 • IP cím,

 • Az Ön böngészőjének és operációs rendszerének típusa,

 • a hivatkozások, amelyekre Ön rákattint,

 • az Ön által megtekintett weblapok

A cookie egy kisméretű file, amely a HR Express Kft. honlapja meglátogatásakor az Ön számítógépére kerül, így a honlap meglátogatásáról a HR Express Kft. értesül. A cookie-k alkalmazásával személyre szabható az Ön online tevékenysége. A cookie-k alkalmazását Ön elfogadhatja vagy elutasíthatja, azonban a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja azokat.

 1. Adatkezelés, adatfeldolgozás jogalapja, módja, időtartama

A jelen szabályzatban foglaltak szerint a www.hrexpresskft.hu weboldalon történő adatkezelés az érintett felhasználók önkéntes és határozott hozzájárulásán alapuló, a 2. fejezetben foglalt célok érdekében történő adatkezelés. Az adatkezelők az érintett felhasználók személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges ideig, illetve az érintett törlési kérelméig kezeli.

A személyes adatok tárolását és feldolgozását, úgy mint​rögzítés, rendszerezés, tárolás, összehangolás vagy összekapcsolás, megsemmisítés, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása tevékenységet a HR Express Kft. (cím: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc utca 73/6. ügyvezető igazgató: Lazók Fanni Anna elérhetőség: +36 20 258 3979, ​fanni.lazok@hrexpresskft.hu​) végzi. Az adattárolás és adatfeldolgozás a HR Express Kft. rendszerében történik. A HR Express Kft. a következő adatok feldolgozását végzi:​ Név, születési név, nem, állampolgárság, lakcím, tartózkodási hely, születésihely, születési idő, legmagasabb iskolai végzettség, nyelvtudás, telefonszám, e-mail cím, fax, munkáltató neve, beosztás; nyelvtudást, illetve végzettséget igazoló dokumentum másolata.

​Az adatkezelés időtartama az adatkezelés megkezdésétől számított 1 év. Amennyiben Ön 1 év elteltével is szeretné, hogy a HR Express Kft. Önt állásajánlatokkal keresse meg, akkor ezen célból történő hozzájárulása esetén személyes adatait a HR Express Kft. tovább kezeli. Az adatkezelés ebben az esetben sem haladhatja meg az 5 évet.

Az adatok a Felhasználó kérésére törlődnek az adatbázisból az 5. pontban foglaltak szerint. A HR Express Kft. megtesz minden adminisztratív, számítástechnikai biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, illetve az elvesztéstől.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését. A felhasználók ilyen jellegű kérelmeiket az adatkezelő info@hrexpresskft.hu e-mail címére vagy postai úton a - HR Express Kft. 2840 Oroszlány, Tópart utca 8. 2/1. szám alatti címünkre küldhetik el.

Amennyiben személyes adataiban változás következett be, Ön köteles haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül azt bejelenteni a HR Express Kft-nek.

Ugyanezen az elérhetőségen fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Tatabányai Törvényszékhez (székhely: 2800 Tatabánya, Komáromi utca 4.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c., www.naih.hu) fordulhat.

Tájékoztatás

Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a Felhasználónak az általa kezelt adatairól, azadatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti felhasználói kérelemre tizenöt (15) napon belül választ kap az érintett. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő a tájékoztatási kérelem teljesítését költségtérítéshez kötheti.

Törlés

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt a Felhasználó kéri. A törlést az Adatkezelő költségmentesen végzi. A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét a jelen fejezetben megadott e-mail címen jelzi az Adatkezelőnek. A Felhasználó önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított tizenöt (15) napon belül az Adatkezelő törli az adatokat. A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi, a Regisztrációhoz és/vagy a hírlevélhez kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is lemond. A törlés minden esetben költségmentes. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az érintett jogos érdekét nem sérti.

Zárolás

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Megjelölés

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Tiltakozási jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is-megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelő így meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a döntés meghozatalára nyitva álló határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 15 napon belül – a lentiekben foglaltak szerint bírósághoz fordulhat. Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az adatkezelői értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. Ha az adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. Az adat nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Jogérvényesítés

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Tatabányai Törvényszékhez (székhely: 2800 Tatabánya, Komáromi utca 4.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (elektronikus levelezési cím: ​ugyfelszolgalat@naih.hu​; postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A perre pedig az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható. A jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket tartalmazza. A fenti eljárások kezdeményezése előtt a Felhasználó panaszát közvetlenül az Adatkezelő felé is megküldheti az 5. pontban foglaltak szerint.

 1. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben a személyes adatainak a kezelésével kapcsolatosan kérdése merülne fel, vagy úgy véli, hogy a HR Express Kft. nem a jogszabályoknak, valamint jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően jár el, a problémák felderítése és mihamarabbi orvoslása érdekében kérjük az alábbi elérhetőségeken lépjen velünk kapcsolatba:

HR Express Kft.

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 73/6.

Tel: 06 34 329-129

Kapcsolattartó személy: Lazók Fanni Anna ügyvezető igazgató

e-mail cím: fanni.lazok@hrexpresskft.hu

 1. Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

A HR Express Kft. fenntartja a jogot a jelen szabályzatban foglaltakat bármikor egyoldalúan módosítsa, amelyről a honlapján tájékoztatást tesz közzé.

 1. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Hatóság (NAIH) részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;

 • Adatkezelő neve, elérhetősége;

 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;

 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;

 • az érintettek köre és száma;

 • az adatvédelmi incidens időpontja;

 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;

 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

 1. Adatvédelmi Nyilatkozat

Jelen szabályzat/tájékoztató elfogadásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a HR Express Kft. a tájékoztatóban foglalt szabályok szerint a személyes adatait a meghatározott célokból kezelje, és ezen célból a kezelt személyes adatokat a HR Express Kft. – előre nem minden esetben meghatározható – partnerei részére továbbítsa. A HR Express Kft.-nél történő jelentkezés során Ön a jelen tájékoztató elfogadásáról is dönt, amelyre a jelentkezés során felhívjuk a figyelmét.

 1. Adatkezelési tájékoztató hatálya

Jelen tájékoztató 2019.09.01-től hatályos és visszavonásig érvényes.

Oroszlány, 2019.09.01.